Przedmioty

Dzięki doświadczonemu i zgranemu zespołowi jesteśmy w stanie zaoferować merytoryczną pomoc z szerokiego zakresu dziedzin nauki. Poniżej prezentujemy skróconą listę przedmiotów będących naszą specjalnością.

 • Zarządzanie
 • Bankowość
 • Marketing
 • Ekonometria
 • Statystyka
 • Administracja
 • Ekonomia
 • Hotelarstwo
 • Informatyka gospodarcza
 • Filologia polska
 • Europeistyka
 • Nauki o żywieniu
 • Rachunkowość
 • Organizacja przedsiębiorstw
 • Historia gospodarcza
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Prawo
 • Reklama
 • Filozofia
 • Teologia
 • Politologia
 • Rolnictwo
 • Finanse
 • Pielęgniarstwo
 • Logistyka
 • Pedagogika
 • Public relations
 • Socjologia
 • Psychologia
 • Unia Europejska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Dziennikarstwo
 • Ochrona środowiska
 • Dietetyka
 • Biznes plany

Jeśli na powyższej liście nie znalazłeś Twojego tematu, to i tak na pewno będziemy mogli Ci pomóc. Są to tylko przykładowe, najczęściej powtarzające się dziedziny wiedzy, o które pytają Klienci, ale jesteśmy w stanie zaoferować pomoc w pisaniu tekstów (prac) również z innych, bardziej specjalistycznych obszarów, takich jak: geologia, historia sztuki, historia literatury, czy astronomia. Nasze opracowania w każdym przypadku mają charakter autorski i charakteryzują się najwyższą jakością merytoryczną. Napisz do nas wypełniając formularz lub zostaw do siebie telefon/maila skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

Nasze kompetencje do realizacji świadczonych usług są w pełni odzwierciedlone w ramach przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin z nowej klasyfikacji

Na podstawie art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa wprowadzająca) uczelnie w terminie do 30 września 2019 r., obowiązane są przyporządkować kierunki prowadzonych studiów do odpowiednich dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, wskazując dla każdego kierunku procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty kształcenia, przy czym suma udziałów musi być równa 100%. Oznacza to, że dotychczasowe dyscypliny, do których jest przyporządkowany kierunek studiów, uczelnia odnosi do dyscyplin z nowej klasyfikacji.

Zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazem i systematyką OECD

Nowe dziedziny i dyscypliny Zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do dotychczasowych dyscyplin (oraz dziedzin, w których nie wyodrębniono dyscyplin) Dyscypliny w klasyfikacji OECD
Dziedzina nauk humanistycznych
archeologia archeologia historia i archeologia (w zakresie archeologii)
filozofia filozofia filozofia, etyka i religioznawstwo (w zakresie filozofii i etyki)
historia historia historia i archeologia (w zakresie historii)
językoznawstwo językoznawstwo języki i literatura (w zakresie językoznawstwa)
literaturoznawstwo literaturoznawstwo języki i literatura (w zakresie literaturoznawstwa)
nauki o kulturze i religii etnologia; kulturoznawstwo; religioznawstwo socjologia (w zakresie antropologii i etnologii); filozofia, etyka i religioznawstwo (w zakresie religioznawstwa)
nauki o sztuce historia sztuki; nauki o sztuce sztuka (z wyłączeniem projektowania architektonicznego)
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
architektura i urbanistyka architektura i urbanistyka inżynieria lądowa (w zakresie inżynierii architektury); sztuka (w zakresie projektowania architektonicznego); geografia społeczna i gospodarcza (w zakresie urbanistyki)
automatyka, elektronika i elektrotechnika automatyka i robotyka; elektronika; elektrotechnika elektrotechnika, elektronika i inżynieria informatyczna (w zakresie elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki)
informatyka techniczna i telekomunikacja informatyka (dziedzina nauk technicznych); telekomunikacja elektrotechnika, elektronika i inżynieria informatyczna (w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji)
inżynieria biomedyczna biocybernetyka i inżynieria biomedyczna inżynieria medyczna
inżynieria chemiczna inżynieria chemiczna; technologia chemiczna (dziedzina nauk technicznych); biotechnologia (dziedzina nauk technicznych w zakresie biotechnologii przemysłowej) inżynieria chemiczna, biotechnologia przemysłowa
inżynieria lądowa i transport budownictwo; geodezja i kartografia; transport inżynieria lądowa (z wyłączeniem inżynierii architektury)
inżynieria materiałowa inżynieria materiałowa; metalurgia; włókiennictwo (w zakresie materiałów); towaroznawstwo (w zakresie materiałów) inżynieria materiałowa (z wyłączeniem drewna); nanotechnologia
ynieria mechaniczna budowa i eksploatacja maszyn; inżynieria produkcji; mechanika; włókiennictwo (w zakresie urządzeń); inżynieria rolnicza inżynieria mechaniczna
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka energetyka; górnictwo i geologia inżynierska; inżynieria środowiska; ochrona i kształtowanie środowiska (dziedzina nauk rolniczych); biotechnologia (dziedzina nauk technicznych; w zakresie biotechnologii środowiskowej) inżyniera środowiska, biotechnologia środowiskowa
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
nauki farmaceutyczne dziedzina nauk farmaceutycznych medycyna ogólna (w zakresie nauk farmaceutycznych); biotechnologia medyczna (w zakresie nauk farmaceutycznych)
nauki medyczne biologia medyczna; medycyna; stomatologia medycyna kliniczna; medycyna ogólna (w zakresie biologii medycznej); biotechnologia medyczna (w zakresie nauk medycznych)
nauki o kulturze fizycznej dziedzina nauk o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu (w zakresie nauk o sporcie i sprawności fizycznej)
nauki o zdrowiu dziedzina nauk o zdrowiu nauki o zdrowiu (z wyłączeniem nauk o sporcie i sprawności fizycznej)
Dziedzina nauk rolniczych
nauki leśne leśnictwo; drzewnictwo leśnictwo; biotechnologia rolnicza (w zakresie związanym z naukami leśnymi)
rolnictwo i ogrodnictwo agronomia; biotechnologia (dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny; ogrodnictwo; rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (z wyłączeniem leśnictwa i rybactwa);biotechnologia rolnicza (w zakresie związanym z rolnictwem)
technologia żywności i żywienia technologia żywności i żywienia; towaroznawstwo (w zakresie produktów spożywczych); biotechnologia (dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny biotechnologia rolnicza (w zakresie biotechnologii żywności); inne nauki inżynieryjne i technologie (w zakresie żywności)
weterynaria dziedzina nauk weterynaryjnych; biotechnologia (dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny nauki weterynaryjne; biotechnologia rolnicza (w zakresie diagnostyki i leczenia zwierząt)
zootechnika i rybactwo zootechnika; rybactwo; biotechnologia (dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny nauka o zwierzętach i mleczarstwie; rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (w zakresie rybactwa); biotechnologia rolnicza (w zakresie związanym z zootechniką)
Dziedzina nauk społecznych
ekonomia i finanse ekonomia (z wyłączeniem zakresu dotyczącego gospodarki przestrzennej); finanse ekonomia i biznes (z wyłączeniem gospodarki przestrzennej, biznesu i zarządzania)
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna ekonomia (w zakresie gospodarki przestrzennej); geografia (w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej) geografia społeczna i gospodarcza (z wyłączeniem urbanistyki)
nauki o bezpieczeństwie nauki o bezpieczeństwie; nauki o obronności nauki polityczne (w zakresie nauk o bezpieczeństwie)
nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o mediach; nauki o poznaniu i komunikacji społecznej; bibliologia i informatologia media i komunikowanie
nauki o polityce i administracji nauki o polityce; nauki o polityce publicznej; nauki o administracji (z wyłączeniem zakresu dotyczącego prawa administracyjnego); nauki o zarządzaniu (dziedzina nauk humanistycznych) nauki o polityce (z wyłączeniem nauk o bezpieczeństwie)
nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zarządzaniu (dziedzina nauk ekonomicznych); towaroznawstwo (w zakresie zarządzania jakością i produktem) ekonomia i biznes (w zakresie biznesu i zarządzania)
nauki prawne prawo; nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego) prawo (z wyłączeniem prawa kanonicznego)
nauki socjologiczne socjologia; nauki o rodzinie prawo (z wyłączeniem prawa kanonicznego)
nauki socjologiczne socjologia; nauki o rodzinie socjologia (z wyłączeniem antropologii i etnologii)
pedagogika pedagogika pedagogika
prawo kanoniczne prawo kanoniczne prawo (w zakresie prawa kanonicznego)
psychologia psychologia psychologia
Nowe dziedziny i dyscypliny Zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do dotychczasowych dyscyplin (oraz dziedzin, w których nie wyodrębniono dyscyplin) Dyscypliny w klasyfikacji OECD
Dziedzina nauk humanistycznych
archeologia archeologia historia i archeologia (w zakresie archeologii)
filozofia filozofia filozofia, etyka i religioznawstwo (w zakresie filozofii i etyki)
historia historia historia i archeologia (w zakresie historii)
językoznawstwo językoznawstwo języki i literatura (w zakresie językoznawstwa)
literaturoznawstwo literaturoznawstwo języki i literatura (w zakresie literaturoznawstwa)
nauki o kulturze i religii etnologia; kulturoznawstwo; religioznawstwo socjologia (w zakresie antropologii i etnologii); filozofia, etyka i religioznawstwo (w zakresie religioznawstwa)
nauki o sztuce historia sztuki; nauki o sztuce sztuka (z wyłączeniem projektowania architektonicznego)
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
architektura i urbanistyka architektura i urbanistyka inżynieria lądowa (w zakresie inżynierii architektury); sztuka (w zakresie projektowania architektonicznego); geografia społeczna i gospodarcza (w zakresie urbanistyki)
automatyka, elektronika i elektrotechnika automatyka i robotyka; elektronika; elektrotechnika elektrotechnika, elektronika i inżynieria informatyczna (w zakresie elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki)
informatyka techniczna i telekomunikacja informatyka (dziedzina nauk technicznych); telekomunikacja elektrotechnika, elektronika i inżynieria informatyczna (w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji)
inżynieria biomedyczna biocybernetyka i inżynieria biomedyczna inżynieria medyczna
inżynieria chemiczna inżynieria chemiczna; technologia chemiczna (dziedzina nauk technicznych); biotechnologia (dziedzina nauk technicznych w zakresie biotechnologii przemysłowej) inżynieria chemiczna, biotechnologia przemysłowa
inżynieria lądowa i transport budownictwo; geodezja i kartografia; transport inżynieria lądowa (z wyłączeniem inżynierii architektury)
inżynieria materiałowa inżynieria materiałowa; metalurgia; włókiennictwo (w zakresie materiałów); towaroznawstwo (w zakresie materiałów) inżynieria materiałowa (z wyłączeniem drewna); nanotechnologia
ynieria mechaniczna budowa i eksploatacja maszyn; inżynieria produkcji; mechanika; włókiennictwo (w zakresie urządzeń); inżynieria rolnicza inżynieria mechaniczna
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka energetyka; górnictwo i geologia inżynierska; inżynieria środowiska; ochrona i kształtowanie środowiska (dziedzina nauk rolniczych); biotechnologia (dziedzina nauk technicznych; w zakresie biotechnologii środowiskowej) inżyniera środowiska, biotechnologia środowiskowa
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
nauki farmaceutyczne dziedzina nauk farmaceutycznych medycyna ogólna (w zakresie nauk farmaceutycznych); biotechnologia medyczna (w zakresie nauk farmaceutycznych)
nauki medyczne biologia medyczna; medycyna; stomatologia medycyna kliniczna; medycyna ogólna (w zakresie biologii medycznej); biotechnologia medyczna (w zakresie nauk medycznych)
nauki o kulturze fizycznej dziedzina nauk o kulturze fizycznej nauki o zdrowiu (w zakresie nauk o sporcie i sprawności fizycznej)
nauki o zdrowiu dziedzina nauk o zdrowiu nauki o zdrowiu (z wyłączeniem nauk o sporcie i sprawności fizycznej)
Dziedzina nauk rolniczych
nauki leśne leśnictwo; drzewnictwo leśnictwo; biotechnologia rolnicza (w zakresie związanym z naukami leśnymi)
rolnictwo i ogrodnictwo agronomia; biotechnologia (dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny; ogrodnictwo; rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (z wyłączeniem leśnictwa i rybactwa);biotechnologia rolnicza (w zakresie związanym z rolnictwem)
technologia żywności i żywienia technologia żywności i żywienia; towaroznawstwo (w zakresie produktów spożywczych); biotechnologia (dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny biotechnologia rolnicza (w zakresie biotechnologii żywności); inne nauki inżynieryjne i technologie (w zakresie żywności)
weterynaria dziedzina nauk weterynaryjnych; biotechnologia (dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny nauki weterynaryjne; biotechnologia rolnicza (w zakresie diagnostyki i leczenia zwierząt)
zootechnika i rybactwo zootechnika; rybactwo; biotechnologia (dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny nauka o zwierzętach i mleczarstwie; rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (w zakresie rybactwa); biotechnologia rolnicza (w zakresie związanym z zootechniką)
Dziedzina nauk społecznych
ekonomia i finanse ekonomia (z wyłączeniem zakresu dotyczącego gospodarki przestrzennej); finanse ekonomia i biznes (z wyłączeniem gospodarki przestrzennej, biznesu i zarządzania)
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna ekonomia (w zakresie gospodarki przestrzennej); geografia (w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej) geografia społeczna i gospodarcza (z wyłączeniem urbanistyki)
nauki o bezpieczeństwie nauki o bezpieczeństwie; nauki o obronności nauki polityczne (w zakresie nauk o bezpieczeństwie)
nauki o komunikacji społecznej i mediach nauki o mediach; nauki o poznaniu i komunikacji społecznej; bibliologia i informatologia media i komunikowanie
nauki o polityce i administracji nauki o polityce; nauki o polityce publicznej; nauki o administracji (z wyłączeniem zakresu dotyczącego prawa administracyjnego); nauki o zarządzaniu (dziedzina nauk humanistycznych) nauki o polityce (z wyłączeniem nauk o bezpieczeństwie)
nauki o zarządzaniu i jakości nauki o zarządzaniu (dziedzina nauk ekonomicznych); towaroznawstwo (w zakresie zarządzania jakością i produktem) ekonomia i biznes (w zakresie biznesu i zarządzania)
nauki prawne prawo; nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego) prawo (z wyłączeniem prawa kanonicznego)
nauki socjologiczne socjologia; nauki o rodzinie prawo (z wyłączeniem prawa kanonicznego)
nauki socjologiczne socjologia; nauki o rodzinie socjologia (z wyłączeniem antropologii i etnologii)
pedagogika pedagogika pedagogika
prawo kanoniczne prawo kanoniczne prawo (w zakresie prawa kanonicznego)
psychologia psychologia psychologia

Agregaty kierunków kształcenia ISCED

Grupy Podgrupy Nazwy
00 Grupa – Programy ogólne 000 Podgrupa programów i kwalifikacji ogólnych nieokreślonych dalej 0000 Programy i kwalifikacje ogólne nieokreślone dalej
001 Podgrupa programów i kwalifikacji podstawowych 0011 Podstawowe programy i kwalifikacje
002 Podgrupa umiejętności czytania, pisania i liczenia 0021 Umiejętność czytania, pisania i liczenia
003 Podgrupa rozwoju umiejętności osobowościowych 0031 Rozwój umiejętności osobowościowych
009 Podgrupa programów i kwalifikacji ogólnych gdzie indziej niesklasyfikowanych 0099 Programy i kwalifikacje ogólne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01 Grupa – Kształcenie 011 Podgrupa pedagogiczna 0110 Kształcenie nieokreślone dalej
0111 Kształcenie
0112 Kształcenie nauczycieli nauczania przedszkolnego
0113 Kształcenie nauczycieli bez specjalizacji tematycznej
0114 Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
0119 Kształcenie gdzie indziej niesklasyfikowane
018 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji związanych z edukacją 0188 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z edukacją
02 Grupa – Nauki humanistyczne i sztuka 020 Podgrupa programów i kwalifikacji związanych ze sztuką i przedmiotami humanistycznymi nieokreślonymi dalej 0200 Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej
021 Podgrupa artystyczna 0210 Programy i kwalifikacje związane ze sztuką nieokreślone dalej
0211 Techniki audiowizualne i produkcja mediów
0212 Moda, wystrój wnętrz i projektowanie przemysłowe
0213 Sztuki plastyczne
0214 Rękodzieło
0215 Muzyka i sztuki sceniczne
0219 Programy i kwalifikacje związane ze sztuką gdzie indziej niesklasyfikowane
022 Podgrupa humanistyczna (z wyłączeniem języków) 0220 Przedmioty humanistyczne
(z wyłączeniem języków) nie określone dalej
0221 Religia i teologia
0222 Historia i archeologia
0223 Filozofia i etyka
0229 Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) gdzie indziej niesklasyfikowane
023 Podgrupa językowa 0230 Języki nie określone dalej
0231 Nauka języków
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
0239 Programy i kwalifikacje związane z językami gdzie indziej niesklasyfikowane
028 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji związanych ze sztuką i przedmiotami humanistycznymi 0288 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
029 Podgrupa programów i kwalifikacji związanych ze sztuką i przedmiotami humanistycznymi gdzie indziej niesklasyfikowanymi 0299 Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i przedmiotami humanistycznymi gdzie indziej niesklasyfikowane
03 Grupa – Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja 030 Podgrupa nauk społecznych, dziennikarstwa i informacji nieokreślonych dalej 0300 Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja nieokreślone dalej
031 Podgrupa społeczna 0310 Nauki społeczne nieokreślone dalej
0311 Ekonomia
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie
0313 Psychologia
0314 Socjologia i kulturoznawstwo
0319 Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
032 Podgrupa dziennikarstwa i informacji 0320 Dziennikarstwo i informacja naukowa nieokreślone dalej
0321 Dziennikarstwo
0322 Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
0329 Dziennikarstwo i informacja naukowa gdzie indziej niesklasyfikowane
038 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji związanych z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją 0388 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
039 Podgrupa nauk społecznych, dziennikarstwa i informacji gdzie indziej niesklasyfikowanych 0399 Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja gdzie indziej niesklasyfikowane
04 Grupa – Biznes, administracja i prawo 040 Podgrupa biznesu, administracji i prawa nieokreślonych dalej 0400 Biznes, administracja i prawo nieokreślone dalej
041 Podgrupa biznesu i administracji 0410 Biznes i administracja nie określone dalej
0411 Rachunkowość i podatki
0412 Finanse, bankowość i ubezpieczenia
0413 Zarządzanie i administracja
0414 Marketing i reklama
0415 Prace sekretarskie i biurowe
0416 Sprzedaż hurtowa i detaliczna
0417 Umiejętności związane z miejscem pracy
0419 Programy i kwalifikacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i administracją gdzie indziej niesklasyfikowane
042 Podgrupa prawna 0421 Prawo
048 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem 0488 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem
049 Podgrupa programów i kwalifikacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, administracją i prawem gdzie indziej niesklasyfikowanych 0499 Programy i kwalifikacje obejmujące prowadzenie działalności gospodarczej, administrację i prawo gdzie indziej niesklasyfikowane
05 Grupa – Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka 050 Podgrupa nauk przyrodniczych, matematyki i statystyki nieokreślonych dalej 0500 Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka nieokreślone dalej
051 Podgrupa biologiczna 0510 Nauki biologiczne i powiązane nieokreślone dalej
0511 Biologia
0512 Biochemia
0519 Programy i kwalifikacje związane z biologią i naukami pokrewnymi gdzie indziej niesklasyfikowane
052 Podgrupa nauk o środowisku 0530 Nauki fizyczne nieokreślone dalej
0531 Chemia
0532 Nauki o Ziemi
0533 Fizyka
0539 Programy i kwalifikacje związane z naukami fizycznymi gdzie indziej niesklasyfikowane
054 Podgrupa matematyczna i statystyczna 0540 Matematyka i statystyka nieokreślone dalej
0541 Matematyka
0542 Statystyka
058 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących nauki przyrodnicze, matematykę i statystykę 0588 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące nauki przyrodnicze, matematykę i statystykę
059 Podgrupa nauk przyrodniczych, matematyki i statystyki gdzie indziej niesklasyfikowanych 0599 Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka gdzie indziej niesklasyfikowane
06 Grupa – Technologie teleinformacyjne 061 Podgrupa technologii teleinformacyjnych 0610 Technologie teleinformacyjne
nieokreślone dalej
0611Obsługa i użytkowanie komputerów
0612 Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci
0613 Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
0619 Technologie teleinformacyjne gdzie indziej niesklasyfikowane
068 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących technologie informacyjno-komunikacyjne 0688 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące technologie informacyjno-komunikacyjne
07 Grupa – Technika, przemysł, budownictwo 070 Podgrupa techniki, przemysłu i budownictwa nieokreślonych dalej 0700 Technika, przemysł i budownictwo nieokreślone dalej
071 Podgrupa inżynieryjno-techniczna 0710 Inżynieria i zawody inżynieryjne nieokreślone dalej
0711 Inżynieria chemiczna i procesowa
0712 Technologie związane z ochroną środowiska
0713 Elektryczność i energia
0714 Elektronika i automatyka
0715 Mechanika i metalurgia
0716 Pojazdy samochodowe, statki i samoloty
0719 Inżynieria i zawody inżynierskie gdzie indziej niesklasyfikowane
072 Podgrupa produkcji i przetwórstwa 0720 Produkcja i przetwórstwo nieokreślone dalej
0721 Przetwórstwo żywności
0722 Surowce (szkło, papier, tworzywo sztuczne i drewno)
0723 Tekstylia (odzież, obuwie i wyroby skórzane)
0724 Górnictwo i wydobycie
0729 Programy i kwalifikacje związane z przetwórstwem przemysłowym gdzie indziej niesklasyfikowane
073 Podgrupa architektury i budownictwa 0730 Architektura i budownictwo nieokreślone dalej
0731 Architektura i planowanie przestrzenne
0732 Budownictwo i inżynieria lądowa i wodna
078 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących technikę, przemysł i budownictwo 0788 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące technikę, przemysł i budownictwo
079 Podgrupa techniki, przemysłu i budownictwa gdzie indziej niesklasyfikowanych 0799 Technika, przemysł i budownictwo gdzie indziej niesklasyfikowane
08 Grupa – Rolnictwo 080 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i weterynaria nieokreślone dalej 0800 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i weterynaria nieokreślone dalej
081 Podgrupa rolnicza 0810 Rolnictwo nieokreślone dalej
0811 Produkcja roślinna i zwierzęca
0812 Ogrodnictwo
0819 Programy i kwalifikacje związane z rolnictwem gdzie indziej niesklasyfikowane
082 Podgrupa leśna 0821 Leśnictwo
083 Podgrupa rybactwa 0831 Rybactwo
084 Podgrupa weterynaryjna 0841 Weterynaria
088 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i weterynarię 0888 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i weterynarię
089 Podgrupa rolnictwa, leśnictwa, rybactwa i weterynaria gdzie indziej niesklasyfikowanych 0899 Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i weterynaria gdzie indziej niesklasyfikowane
09 Grupa – Zdrowie i opieka społeczna 090 Podgrupa zdrowia i opieki społecznej nieokreślonych dalej 0900 Zdrowie i opieka społeczna nieokreślone dalej
091 Podgrupa medyczna 0910 Zdrowie nieokreślone dalej
0911 Stomatologia
0912 Medycyna
0913 Pielęgniarstwo i położnictwo
0914 Technologie związane z diagnostyką i leczeniem
0915 Terapia i rehabilitacja
0916 Farmacja
0917 Medycyna i terapia tradycyjna oraz komplementarna
0919 Zdrowie gdzie indziej niesklasyfikowane
092 Podgrupa opieki społecznej 0920 Opieka społeczna nieokreślona dalej
0921 Opieka nad osobami starszymi i dorosłymi niepełnosprawnymi
0922 Usługi związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą
0923 Praca socjalna i doradztwo
0929 Opieka społeczna gdzie indziej niesklasyfikowana
098 Podgrupa interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących zdrowie i opiekę społeczną 0988 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące zdrowie i opiekę społeczną
099 Podgrupa zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyfikowane 0999 Zdrowie i opieka społeczna gdzie indziej niesklasyfikowane

error: