W czym pomożemy

Pomoc w tworzeniu konspektu, planu (spisu treści), bibliografii, ankiety, narzędzia badawczego itd.

Najtrudniej jest zacząć; jak mówią – najtrudniejszy pierwszy krok. Zasiadając do pisania pracy naukowej – niezależnie od tego, czy jest to tylko zaliczenie semestru, czy praca doktorska lub magisterska – należy opracować możliwie jak najdokładniejszą strukturę tekstu oraz zgromadzić jak najdłuższą listę wartościowych materiałów – źródeł, które następnie zostaną wykorzystane w pracy. To etap nudny, trudny i pracochłonny, dlatego też wielu studentów zwleka z rozpoczęciem pisania pracy, do momentu, aż jest późno i terminy naglą. Dlatego też zleć nam przygotowanie planu Twojej pracy naukowej oraz skompletowanie źródeł już teraz. Jeżeli potrzebujesz pomocy na początkowym etapie pracy i chciałbyś sprawdzić nasze umiejętności, możesz poprosić nas o pomoc w przygotowaniu planu oraz spisu źródeł. Plan, który pomożemy Ci wykonać, będzie zawierał dokładnie sformułowany temat oraz strukturę, składającą się z tytułów rozdziałów i podrozdziałów. W spisie literatury z kolei zawrzemy od 25 do nawet 100 i więcej pozycji w zależności od wytycznych, na których będziesz mógł oprzeć merytoryczne przygotowanie tematu. Pomoc w przygotowaniu planu zajmuje nam od 2 do 3 dni roboczych. Jeżeli plan spełni Twoje oczekiwania, chętnie pomożemy Ci w przygotowaniu dalszych etapów zamówienia.

Pomoc w tworzeniu metodologii/metodyki (badań/pracy)

Opracowanie metodologii (metodyki) badań to jeden z kluczowych, a zarazem najbardziej nielubianych etapów pisania pracy naukowej. Każdy temat i każde badanie są inne i wymagają indywidualnego podejścia, innej próby, inaczej skonstruowanych pytań itd. Konieczna jest też spora wiedza i doświadczenie, by wybrane sposoby pomiaru zachodzących zjawisk były zarówno wykonalne, jak i skuteczne – to jest dały jak najbardziej wiarygodne i rzetelne wyniki, obarczone jak najmniejszym ryzykiem błędu. Przygotowanie rozdziału metodologicznego wymaga umiejętności logicznego myślenia oraz wnioskowania. Jest to szczególnie ważne, gdy w rozdziale metodologicznym należy zawrzeć założenia badawcze, czyli problemy, pytania, hipotezy. Muszą one być zgodne z głównym tematem, spójne z teorią, a także muszą naturalnie łączyć się z metodami i narzędziami stosowanymi w badaniu (np. ankietą lub wywiadem).

Pomoc w tworzeniu rozdziałów teoretycznych prac

Napisanie rozdziału teoretycznego, selekcja faktów, reguł i teorii, które są najistotniejsze z punktu widzenia danego tematu, a jednocześnie ujęcie ich w taki sposób, by nie być posądzonym o przepisywanie regułek lub bezrefleksyjne kopiowanie encyklopedii, to wbrew pozorom bardzo trudne zadanie. Rozdziały teoretyczne w pracach naukowych są zwykle napisane najsłabiej i sprawiają studentom wielu kierunków najwięcej problemów. Wsparcie w przygotowaniu rozdziału teoretycznego to często najbardziej pożądana przez studentów forma pomocy. Nasi redaktorzy mają dostęp do obszernej biblioteki literatury z każdej dziedziny, dlatego przygotowane przez nich materiały mogą naprowadzić Cię na tezy i pomysły, których poszukujesz przy przygotowaniu konkretnego tematu. Oferujemy pomoc naszych ekspertów i redaktorów w pisaniu nawet niedużych, pojedynczych rozdziałów teoretycznych. Nie musisz składać dużego zamówienia, żeby skorzystać z systemu naszej pomocy.

Pomoc w tworzeniu rozdziałów badawczych prac

Większość prac naukowych pisanych przez studentów i pracowników naukowych opiera się na badaniach. Rozdziały badawcze, w zależności od tematu pracy, są opisem wyników różnorodnych technik badawczych. Jest ich bardzo wiele. W naukach społecznych dominuje sondaż diagnostyczny (ankieta lub wywiad), w humanistycznych – analiza zawartości. W naukach ekonomicznych przeważa zaś studium przypadku (case study), analiza finansowa, strategiczna i techniczno-ekonomiczna (czasami wywiad i ankieta). Z kolei w naukach medycznych i pokrewnych jest to studium przypadku oraz ankieta, wywiad i obserwacja. Każda z metod badawczych rządzi się innymi regułami i ma inną specyfikę. My potrafimy pomóc w analizie i opisaniu wszystkich. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny, dobrą jakość treści i indywidualne podejście do każdego tematu. W naszej ofercie znajdziesz pomoc w pisaniu rozdziałów badawczych. Pomagamy w tym zakresie niezależnie od dziedziny i poziomu studiów.

Pomoc w tworzeniu analiz w programach statystycznych

Najpierw odpowiednia koncepcja badania, potem liczne okna dialogowe pełne danych, następnie dobrze postawione pytania, graficzne kreatory wykresów, ich wnikliwie badanie i wreszcie dobrze skonstruowane wnioski. Programy statystyczne umożliwiają wykonywanie szerokiej gamy zarówno podstawowych, jak i bardziej zaawansowanych procedur związanych z analizą danych statystycznych. Zdecydowana większość współczesnych programów tego typu pozwala nie tylko analizować dane, lecz również dokonywać ich wizualizacji, zarządzać bazami danych, a niektóre z nich zapewniają również możliwość tworzenia własnych dedykowanych aplikacji. Płatne programy statystyczne (Statistica, SPSS, Stata, SAS) z reguły posiadają znacznie większą ilość możliwości analizy danych oraz ich przetwarzania. Przede wszystkim komercyjne oprogramowania statystyczne rozwijane są od długiego czasu i zastosowane w nich rozwiązania są najbardziej przyjazne w używaniu nawet dla osób z jedynie podstawową wiedzą statystyczną. Wyróżniają się również tym, iż z reguły po zakupie licencji użytkownikowi przysługuje również pełne wsparcie techniczne oraz dodatkowe materiały i pomoce, np. samouczki, instrukcje i fachowe poradniki. Darmowe odpowiedniki płatnych programów komputerowych do przeprowadzania analizy statystycznej danych (PSPP, R) z reguły posiadają nieco mniejszą ilość zautomatyzowanych funkcji, wymagają większej wprawy w obsłudze lub dysponują mniej zaawansowanymi możliwościami obliczeń czy wizualizacji danych. Niektóre z nich posiadają język oprogramowania dążący do całkowitej zgodności z oprogramowaniem płatnym (np. PSPP w stosunku do SPSS).

Pomoc w tworzeniu habilitacji, doktoratów i publikacji naukowych

Udzielamy konsultacji i pomagamy przy tworzeniu habilitacji. Ze swych doświadczeń znamy wszelkie problematyczne aspekty publikowania w punktowanych periodykach polskich oraz zagranicznych. Jesteśmy w stanie pomagać w tym, aby tworzone przez nas teksty możliwie najlepiej spełniały określone kryteria publikacyjne. Pomagamy w tworzeniu dużej ilości rzetelnych publikacji naukowych, mając na względzie wzmocnienie indeksu publikacyjno-cytacyjnego naszych Zleceniodawców – szczególnie w odniesieniu do sumarycznego indeksu IF oraz indeksu cytowań WoS. Pomagamy w pisaniu monografii i dysertacji, także w językach obcych, które są dostosowane do kryteriów publikacyjnych stawianych przez Komisję wobec tekstów zaliczanych do grona publikacji habilitacyjnych. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu recenzji, referatów, opinii, wystąpień konferencyjnych według standardów przynależnych danemu publikatorowi, Radzie Wydziału albo organizatorowi konferencji. Pomagamy budować Państwa potencjał naukowo-badawczy, popularyzatorski oraz dydaktyczny.

Pomagamy w tworzeniu każdej dysertacji od podstaw, przy pełnym dostosowaniu do nawet najbardziej złożonych i specyficznych wymogów promotorów oraz Rad Wydziałów. Naszym celem jest, żeby doktorat stał się początkiem drogi dla naszych Zleceniodawców oraz początkiem przygody z dziedzinami nauk, którymi się zamierzają zajmować. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak duża odpowiedzialność spoczywa na nas – wzorcowa praca doktorska powinna spełni pokładane w niej nadzieje doktorantów oraz mieć walor rzetelnego tekstu naukowego. Dla nas jest rzeczą oczywistą, że pomoc w pisaniu prac doktorskich wymaga solidności w doborze, jak również wykazania się odpowiednio wysoką jakością warsztatu naukowo-badawczego.

Przewód doktorski rozumiemy w sposób całościowy i dlatego wzmacniamy potencjał naukowo-badawczy doktorantów poprzez pomoc w tworzeniu specjalistycznych publikacji naukowych. Przewód doktorski wymaga określonej ilości punktowanych publikacji i one mogą powstać z naszą pomocą zgodnie z wymogami naszych Zleceniodawców. Stąd też każde konsultacje do artykułów i publikacji naukowych powstają w odniesieniu do warunków konkretnego zamówienia. Wsparcie w pisaniu artykułów naukowych oraz publikacjach może być realizowane zarówno w języku polskim, jak również w językach obcych, dzięki czemu każda publikacja naukowa (podobnie jak praca doktorska) ma charakter autorski. Przestrzegamy najwyższych standardów jakości merytorycznej i formalnej. Jesteśmy otwarci na uwagi Zamawiającego.

Oferujemy konsultacje przy pisaniu monografii. Jeśli istnieje konieczność przygotowania rozbudowanej, wieloaspektowej i pogłębionej analizy konkretnego zagadnienia, wspieramy w przygotowaniu takiego tekstu. Monografia ma zawsze charakter typowo naukowy, podobnie jak każda dysertacja powstająca w ramach naszego serwisu. W tym obszarze zajmujemy się wyłącznie pomocą przy tworzeniu tekstów o charakterze specjalistycznym.

Jesteśmy firmą rzetelną i uczciwą, a konsultacje przy pisaniu tekstów (prac) traktujemy w sposób poważny. Każdy tekst, który powstaje z naszą pomocą (praca doktorska, publikacja naukowa, habilitacja, artykuł naukowy, monografia, dysertacja) jest tworzony od podstaw. Świadczymy wieloaspektowe wsparcie przy tworzeniu wszystkich specjalistycznych tekstów naukowych, możemy również przygotować jedynie niektóre elementy charakterystyczne dla przewodu doktorskiego (np. publikacje). Zakres naszej pomocy uzależniony jest od oczekiwań naszych Zleceniodawców. Nie plagiatujemy i nie powielamy prac. Efekty naszych działań można weryfikować dowolnymi systemami antyplagiatowymi. Zapewniamy pełną dyskrecję. Zapraszamy wszystkich Klientów do skorzystania z naszej oferty.

Pomoc w pisaniu prac doktorskich

Pisanie pracy doktorskiej jest jednym z najtrudniejszych wyzwań w karierze naukowej. To ambitne zajęcie, które wymaga skupienia się na szczegółach, zgromadzenia licznych pozycji literatury, opracowanie metodologii swoich własnych badań. Odpowiednie przygotowanie do tego procesu czyni pisanie prac doktorskich przyjemnym, ciekawym, pożytecznym.

Pomoc w pisaniu prac/projektów MBA

Oferta studiów MBA skierowana jest do osób z doświadczeniem menedżerskim. Tylko dzięki takiemu doświadczeniu projekt badawczy i studia MBA pozwolą na praktyczne przyswojenie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Studia MBA muszą być zwieńczone projektem badawczym. I tak zamówieniem projektu MBA będą zainteresowane:

 • osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla;
 • właściciele przedsiębiorstw.

Projekt badawczy MBA jest jednym z trudniejszych wyzwań na studiach menedżerskich. Celem pracy badawczej jest rozwiązanie problemu praktycznego z zakresu zarządzania na poziomie strategicznym organizacji. Sam projekt MBA pozwala na rozwiązywanie różnych problemów organizacji na szczeblu menedżerskim z zakresu: przywództwa, strategii, finansów, logistyki, nowych rynków zbytu.

Pomoc w pisaniu prac dyplomowych i podyplomowych

Pomoc w pisaniu prac dyplomowych to szerokie pojęcie, które skupia w swoim zakresie prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie, dysertacje, rozprawy habilitacyjne. Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu stworzenie pewnego monograficznego dzieła. Tego typu opracowanie liczy na ogół od kilkudziesięciu do kilkuset stron. Są one uszeregowane według rozdziałów, podrozdziałów, paragrafów oraz punktów. Prace dyplomowe są pisane zarówno przez profesorów, jak i studentów. Jedni piszą je w celu dalszego rozwoju naukowego, zdobywania kolejnych tytułów, podtrzymania ciągłości badań naukowych. Są oni związani z uczelnią i wymogiem ich funkcjonowania w kadrze profesorskiej jest regularne dawanie czegoś od siebie dla uczelni, dla studentów, jak również dla całego społeczeństwa. Drudzy zaś piszą prace dyplomowe, aby zdobyć tytuł zawodowy, poszerzyć swoje kompetencje.

ADMINISTRACJA – prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Administracja to wyjątkowa dziedzina, która jest potrzebna w wielu sferach życia publicznego, politycznego i gospodarczego. Najlepsi absolwenci tego kierunku mają szanse zdobyć ciekawe zatrudnienie w urzędach państwowych oraz samorządowych.

EKONOMIA – prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Ekonomia to nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i usług. Nie jest nauką ścisłą, lecz posługuje się aparatem matematycznym (głównie metody ilościowe). Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów (wszystkich, gdyż wszystkie zasoby mają alternatywne zastosowanie i z definicji są w niedoborze), które mogą mieć także inne, alternatywne zastosowania – w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub przyszłą pomiędzy różne osoby i różne grupy w społeczeństwie. Ekonomia jest jednym z najbardziej prestiżowych kierunków studiów już od bardzo wielu lat. We współczesnym, zglobalizowanym świecie jest niezwykle potrzebna, w związku z tym absolwenci tego kierunku mają bardzo duży wybór możliwych miejsc pracy.

FINANSE - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Finanse to stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin ten definiuje się jako ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniężnych lub z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości. Teorie finansów stanowią wydzieloną część teorii pieniądza i ich zadanie polega na wyjaśnianiu funkcji pieniądza (stabilizacyjnej, alokacyjnej i redystrybucyjnej) w całym mechanizmie procesów gospodarczych oraz na wyjaśnieniu konstrukcji i funkcjonowania wszystkich kategorii finansowych (np. kredytu, budżetu, podatku, deficytu budżetowego).

HISTORIA - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Historia to nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym – badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia). Metoda pracy historyka polega na badaniu zjawisk minionych poprzez krytyczną interpretację ich pozostałości i świadectw (źródeł), w celu dotarcia do pewnych faktów, które – ułożone chronologicznie – przedstawiane są w postaci narracji. Historia nie jest łatwym kierunkiem studiów. To setki dat oraz faktów do zapamiętania, tysiące godzin spędzonych na analizowaniu wydarzeń, zbieraniu materiałów oraz czytaniu książek. Studenci historii, zwłaszcza w okresie pisania pracy dyplomowej, nie mieli nigdy za wiele czasu dla siebie.

KOSMETOLOGIA - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Kosmetologia, kosmetyka lekarska to dział dermatologii zajmujący się badaniem, opisywaniem, leczeniem i pielęgnowaniem skóry dotkniętej chorobą lub defektem (alergie, suchość, łojotok, łuszczenie, zmarszczki) oraz włosów i paznokci. Kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną. Celem tych działań jest zwiększanie za pomocą środków kosmetycznych atrakcyjności fizycznej ciała ludzkiego. Kosmetologia to wyjątkowa dziedzina naukowa, która jest wybierana przez wiele studentek i studentów ze względu na możliwość zdobycia odpowiednich umiejętności i predyspozycji zawodowych. Wiele osób na tym kierunku łączy naukę z pracą, ponieważ zdobywanie doświadczenia na rynku i wypracowywanie dobrych opinii o swoich usługach to podstawa sukcesu zawodowego w tej branży.

LOGISTYKA - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

MARKETING - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Marketing to proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują, poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do odbiorców docelowych, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych. Marketing to już od wielu lat jeden z najpopularniejszych kierunków, chętnie wybierany przez studentów w całej Polsce. Absolwenci tego kierunku mają szansę zdobyć bardzo atrakcyjną i pełną wyzwań pracę. Niestety, konkurencja jest tak liczna, że pracę w zawodzie zdobywają tylko najlepsi absolwenci. Stąd też wyzwaniem pozostaje cel, jak znaleźć się w tym wyjątkowym gronie.

PEDAGOGIKA - Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Pedagogika to zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu) należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka. Pedagogika jest nauką społeczną o profilu humanistycznym, obejmuje ona teorię i praktykę działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz działalność edukacyjną ludzi dorosłych w różnym wieku edukacyjnym. Praktyczne postępowanie wychowawcze nazywane jest pedagogią.

POLITOLOGIA - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Politologia, nauki polityczne, nauki o polityce, nauka o polityce – to nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych. Trzy najważniejsze pojęcia albo kategorie badawcze politologii to władza, państwo i polityka. Nauki polityczne mają przede wszystkim znaczenie teoretyczne, przyczyniając się do rozwoju nauki w swej dziedzinie i w dziedzinach pokrewnych. Mają jednak także znaczenie praktyczne, dostarczając analiz zarówno rządzącym, jak i rządzonym. Politolodzy pełnią wtedy funkcję ekspertów, doradzając rządom i partiom politycznym.

PSYCHOLOGIA - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Psychologia to nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

SOCJOLOGIA - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Badają zarówno jednostki uwikłane w grupy społeczne, jak i relacje międzyludzkie (na przykład rodzinę, wspólnoty, stowarzyszenia, zrzeszenia). Relacje międzyludzkie ujęte w dynamice społecznej mogą ludzi łączyć, poprzez tworzenie grup społecznych, instytucji czy całych społeczeństw, lub dzielić – poprzez podziały społeczne.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Stosunki międzynarodowe – jedna z subdyscyplin nauk politycznych, bywa (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród większości badaczy) traktowana jako osobna dyscyplina w ramach nauk społecznych. Przedmiotem badań są wszelkie „stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego”. Stosunki międzynarodowe ujmuje się szerzej niż tylko jako stosunki między państwami, a więc także jako stosunki między innymi podmiotami, np. organizacjami międzynarodowymi, przedsiębiorstwami i partiami politycznymi z różnych państw.

TURYSTYKA I REKREACJA - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Turystyka i Rekreacja to interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala na zdobycie wiedzy z nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych, a także nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Jest adresowany do wszystkich zainteresowanych organizacją przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, turystyki i rekreacji. Ukończenie tego kierunku studiów pozwala na podjęcie pracy między innymi w biurach turystycznych, hotelach, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, centrach odnowy biologicznej oraz gospodarstwach agroturystycznych.

ZARZĄDZANIE - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Zarządzanie to ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania.

BUDOWNICTWO - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Budownictwo jest dziedziną działalności związanej ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Jej podstawą jest wiedza teoretyczna z zakresu inżynierii lądowej. Jest to jednak również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Głównym zadaniem budownictwa jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się ono również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się: budownictwo wodne i budownictwo lądowe. W przypadkach koniecznych budownictwo zajmuje się także rozbiórką obiektów, które nie spełniają wymagań technicznych (np. bezpieczeństwa) albo z innych powodów muszą zostać usunięte z zajmowanej działki (np. wznoszenie innego obiektu na tym samym terenie). Pisanie tekstów (prac) z budownictwa jest zadaniem czasochłonnym i wymagającym sporego nakładu pracy. W pierwszej kolejności należy zgromadzić wystarczającą ilość niezbędnych materiałów. Kolejny etap sprowadza się już do komponowania poszczególnych elementów w jedną spójną całość. W obydwóch przypadkach gwarancją satysfakcjonującego efektu jest dokładność.

FILOLOGIE - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Filologia to nauka humanistyczna badająca literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst z perspektywy języka, właściwości literackich i treści kulturalno-historycznej, a celem – jego komentarz i interpretacja. W węższym rozumieniu: dyscyplina językoznawcza zajmująca się badaniem przejawów i systemów językowych przy użyciu osiągnięć i metod literaturoznawstwa, historii, filozofii, etnografii i archeologii. Powszechnie poszczególne filologie określane są nazwami skrótowymi, zarówno w odniesieniu do dziedziny nauki, jak i kierunku studiów, np. polonistyka – filologia polska, anglistyka – filologia angielska, romanistyka – filologia romańska, germanistyka – filologia niemiecka, iberystyka – filologia iberyjska itd. Cele nauk filologicznych były różnie określane w różnych okresach rozwoju tej dyscypliny, i tak np. niemiecki romanista z przełomu XIX i XX wieku określa filologię jako „każdą naukę, której celem i zadaniem jest poznanie duchowych właściwości danego narodu […], o ile znalazły one lub ciągle jeszcze znajdują swój wyraz w języku i literaturze”. Bezpośrednio z filologii wywodzą się dwie dyscypliny naukowe: językoznawstwo i literaturoznawstwo.

FIZJOTERAPIA - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Jest to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) “fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych.

INFORMATYKA - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Informatyka to dziedzina nauk ścisłych i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym metodami ich przetwarzania oraz technologiami wytwarzania układów je przetwarzających. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza jej podstaw teoretycznych. Współczesna informatyka jest obecnie bardzo szeroką dziedziną. Stanowi dyscyplinę naukową (jak fizyka czy chemia), a także jest mocno powiązana z działalnością gospodarczą i wieloma innymi aspektami życia. Bardziej znane i popularne działy informatyki to przede wszystkim:

 • administracja sieciowa – zarządzanie siecią komputerową;
 • administracja systemem – zarządzanie systemem informatycznym;
 • algorytmika – tworzenie i analizowanie algorytmów, najstarsza dyscyplina informatyki;
 • architektura procesorów – projektowanie procesorów, bez których nie byłoby komputerów;
 • bezpieczeństwo komputerowe – dyscyplina łącząca informatykę z telekomunikacją w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych;
 • grafika komputerowa – wykorzystuje technikę komputerową w celu wizualizacji rzeczywistości;
 • informatyka afektywna – budowa systemów rozpoznających emocje użytkowników oraz reagujących na nie;
 • informatyka medyczna – metoda tworzenia systemów przetwarzających informacje wykorzystywane w opiece zdrowotnej;
 • informatyka śledcza – dostarczająca cyfrowych środków dowodowych dotyczących przestępstw popełnionych cyfrowo lub przy użyciu systemów elektronicznych;
 • inżynieria oprogramowania – produkcja oprogramowania;
 • języki programowania – tworzenie języków programowania, podstawowa dyscyplina informatyki;
 • programowanie komputerów – czyli tworzenie kodu źródłowego programów komputerowych, najpopularniejsza dyscyplina informatyki;
 • sprzęt komputerowy – komputery i ich urządzenia peryferyjne;
 • symulacja komputerowa – komputerowa symulacja z wykorzystaniem modelowania matematycznego;
 • systemy informatyczne – tworzenie systemów informatycznych w celach użytkowych;
 • sztuczna inteligencja – komputerowe symulowanie inteligencji;
 • teoria informacji – dyscyplina zajmująca się problematyką
 • informacji, w tym teorią przetwarzania i przesyłania informacji;
 • webmastering – projektowanie, programowanie i publikacja serwisów internetowych.

MEDYCYNA - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Medycyna to nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka, a także sposobach zapobiegania chorobom oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach. W Polsce medycyna klasyfikowana jest jako jedna z trzech dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk medycznych, obok biologii medycznej i stomatologii.

PIELĘGNIARSTWO - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Pielęgniarstwo to termin używany do różnego rodzaju zadań i działań zawodowych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz nauki, wiedzy, techniki i sztuki z tymi czynnościami związanych. Pielęgniarstwo bywa stosowane w takich znaczeniach jak między innymi:

 • czynności mające na celu pielęgnację chorych i opiekę nad nimi, wykonywanych przez pielęgniarki;
 • zawód zapoczątkowany przez Florence Nightingale w XIX wieku;
 • działalność związana z kształceniem, doskonaleniem zawodowym
  pielęgniarek oraz systemem organizacyjnym tych czynności;
 • składowa część pojęcia „ochrona zdrowia” z jej problematyką.

PRAWO - Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym, to system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu. Prawo, ze względu na wieloznaczność pojmowania, w tym różnice światopoglądowe wydających o nim opinie, jest pojęciem wyjątkowo trudnym do zdefiniowania. Prawo to jeden z najtrudniejszych kierunków studiów. Każdy student prawa musi liczyć się z poświęceniem wielu godzin na pogłębianie wiedzy, czytanie kodeksów oraz zapamiętywanie paragrafów. To dziedzina, w której znajomość poszczególnych niuansów musi być perfekcyjna. Nie ma w niej miejsca nawet na najmniejszą pomyłkę. Studiowanie prawa jest niezwykle czasochłonne.

RACHUNKOWOŚĆ - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki. Rachunkowość obejmuje trzy główne działy: księgowość, kalkulację i sprawozdawczość. Główne odmiany rachunkowości to: rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa, budżetowa czy też bankowa. Zastosowanie komputerów w rachunkowości spowodowało powstanie nowej formy rachunkowości zwanej rachunkowością komputerową.

ZDROWIE PUBLICZNE - prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Zdrowie publiczne to nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób oraz zapobiegania im, a także rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia. Zdrowie publiczne to kierunek studiów, który na przestrzeni ostatnich lat zyskuje coraz większą popularność na polskich uczelniach. Również w wielu branżach, takich jak np. przemysł farmaceutyczny, rośnie zapotrzebowanie na świetnie wykształconych specjalistów ds. zdrowia publicznego. Z pewnością uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku otwiera przed absolwentem wiele ciekawych możliwości zawodowych.

Pomoc w pisaniu streszczeń i recenzji

Każdy nauczyciel wymaga od swoich studentów i uczniów czytania książek i czasopiśmiennictwa. To obowiązkowe lektury, które mają za zadanie nie tylko kształtować wyobraźnię oraz rozwijać umiejętność myślenia i czytania, ale również budować wśród zamawiających świadomość i wiedzę na temat kanonów światowej literatury czy szerzej – wiedzy. Sama wiedza zamawiających na temat danej pozycji często sprawdzana jest poprzez zadanie w formie pisemnej streszczenia bądź krótkiego opisu czy recenzji. Jednak co zrobić w sytuacji, w której nie czytało się określonej pozycji? Wiele osób pobiera gotowe opracowanie z Internetu, jednak jest to ryzykowane, ponieważ równie łatwo można sprawdzić autentyczność napisanego tekstu. O wiele lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług naszej firmy. Naszą specjalnością jest pomoc w pisaniu różnego rodzaju tekstów (prac). Klientom oferujemy nie tylko konsultacje przy pisaniu rozbudowanych prac dyplomowych, ale również pomoc w tworzeniu dokumentów o mniejszej objętości, np. streszczeń, krótkich opisów lub recenzji. Dzięki nam każdy ma szansę zaoszczędzić nawet kilka godzin swojego cennego czasu, który może przeznaczyć na inne obowiązki.

Pomoc w pisaniu prac magisterskich

Prace magisterskie są przygotowywane na zakończenie studiów drugiego stopnia. Dawniej znane były jako studia uzupełniające, czyli dalszy etap studiów licencjackich. Istnieje też forma jednolita forma studiów magisterskich, czyli studia odbywane w okresie pięcioletnim. Po obronie pracy magisterskiej dyplomant otrzymuje tytuł naukowy magistra dotyczący danej dziedziny naukowej.

Pomoc w pisaniu prac licencjackich

Prace licencjackie przygotowuje się na zakończenie studiów licencjackich. Mają one charakter teoretyczny lub badawczy. Przeważnie są przygotowywane przez studentów studiów humanistycznych pierwszego stopnia. Jest to okres nauki o długości około 3 lat. Pisanie pracy licencjackiej jest o tyle trudne, że jest to pierwsza tego typu praca w życiu każdego studenta. Wszelkie czynności związane z tym procesem, jak zbieranie materiałów, przeszukiwanie źródeł, formułowanie problemów badawczych, konsultacje z promotorem, mogą przysparzać trudności. Te wszystkie działania przeplatają się z koniecznością uczęszczania na zajęcia, a nawet na różnego rodzaju praktyki. Studentom trudno znaleźć czas na pogodzenie tak dużej ilość obowiązków. Dlatego pomoc w pisaniu pracy licencjackiej staje się niezbędna.

Pomoc w pisaniu prac inżynierskich

Prace inżynierskie są pisane na koniec studiów inżynierskich pierwszego stopnia, a także w połowie studiów magisterskich. Obrona takiej pracy upoważnia dyplomanta do posługiwania się tytułem naukowym inżyniera. Tego typu opracowania naukowe tworzy się na uczelniach technicznych. Są to najczęściej prace badawcze lub projektowe, w ramach których wyciąga się wnioski. Stanowią one własne przemyślenia, odkrycia przyszłego inżyniera.

Pomoc w pisaniu prac przejściowych

Wielu studentów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czym jest praca przejściowa i jak ważna jest jej jakość. Do czego służy? To kolejny etap na wielu kierunkach studiów – rozgrzewka przed napisaniem pracy dyplomowej. Zazwyczaj pisze się ją na przedostatnim roku studiów. Jej celem jest rozwój studenta, przygotowanie go do pisania dużego tekstu naukowego. Dla większości studentów jest to pierwsze poważne wyzwanie przed napisaniem pracy dyplomowej. Pisanie pracy przejściowej ma wykazać nie tylko pogłębioną wiedzę studenta, ale też umiejętność jej zastosowania. Zadaniem jest samodzielne rozwiązanie problemu w ramach jednej lub kilku dyscyplin naukowych zgodnych z kierunkiem studiów. Dodatkowo praca przejściowa sprawdza, na jakim poziomie student wykazuje się biegłością poszukiwania i wykorzystania materiałów.

Pomoc w pisaniu prac obcojęzycznych

By napisać ciekawą, poprawną stylistycznie i gramatycznie pracę zaliczeniową, licencjacką czy magisterską w języku innym niż macierzysty, konieczna jest biegła znajomość tego języka, bogaty zasób słownictwa i opanowanie do perfekcji zasad konstrukcji wypowiedzi. To jednak nie wszystko. Każdy student języków obcych wie, że w pisanym przez siebie tekście najtrudniej zauważyć błędy i nanosić poprawki, zarówno merytoryczne jak i stylistyczne. Dlatego niejednokrotnie do napisania dobrej pracy w języku obcym niezbędna jest pomoc. I tak możemy pomóc napisać:

 • PRACE W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • PRACE W JĘZYKU NIEMIECKIM
 • PRACE W JĘZYKU ROSYJSKIM
 • PRACE W JĘZYKU WŁOSKIM
 • PRACE W JĘZYKU FRANCUSKIM
 • PRACE W JĘZYKU HISZPAŃSKIM
 • PRACE W INNYCH JĘZYKACH

Jeżeli studiujesz kierunki humanistyczne, takie jak między innymi kulturoznawstwo, pedagogika, ekonomia lub filologia i stoisz przed zadaniem napisania pracy w języku obcym, to znaczy, że możemy Ci pomoc w pisaniu prac. Z pomocy naszych redaktorów skorzystało już tysiące, zadowolonych z konsultacji, studentów z Polski i zagranicy. Pomożemy Ci w zgromadzeniu i opracowaniu materiałów zgodnie z wymaganiami, którym musisz sprostać. Uporządkujemy i zredagujemy treść, uzupełnimy bibliografię i podniesiemy jakość użytego w pracy słownictwa. Sprawimy, że Twoja praca będzie wyglądać, jakby pisał ją rodowity native speaker.

Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych

Praca zaliczeniowa jest krótkim utworem pisanym. Jest tworzona przeważnie w celu zaliczenia przedmiotu lub jako forma zadania dodatkowego, które ma przynieść wyższą ocenę, dodatkowe punkty. Studenci piszą prace zaliczeniowe na różne tematy, zależnie od wymagań ich kierunku studiów. W ramach prac zaliczeniowych mieszczą się eseje, projekty oraz pozostałe krótkie opracowania naukowe.

Pomoc w pisaniu referatów

Wielu klientów zastanawia się, jak napisać referat, który zrobi pozytywne wrażenie na nauczycielu oraz pozwoli zdobyć satysfakcjonującą ocenę. o trudne zadanie, ponieważ nie każdy urodził się z talentem przelewania słów na papier, jednak dzięki pomocy naszej firmy każdy z Was może cieszyć się wysokimi ocenami, które są rezultatem napisania merytorycznego i ciekawego referatu. Współpracując z naszą firmą, nie będziecie musieli tracić swojego cennego czasu, ponieważ podczas konsultacji pomożemy Wam z pisaniem oraz zredagujemy tekst.

Pomoc w wykonywaniu prezentacji w PowerPoint

W szkołach i na uczelniach coraz częściej odchodzi się od klasycznych form sprawdzania wiedzy, takich jak sprawdziany czy kolokwia. O wiele większą popularnością wśród pedagogów oraz profesorów cieszą się prezentacje wykonane w programie PowerPoint, ponieważ sprawdzają one nie tylko poziom wiedzy, ale również umiejętności miękkie ucznia, takie jak kreatywność, umiejętność występowania przed grupą oraz odporność na stres. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom Klientów, nasza firma uwzględnia w swojej ofercie wykonywanie prezentacji w programie PowerPoint. W ten sposób każda osoba, która ma problem z przygotowaniem ciekawej i merytorycznej prezentacji, nie będzie musiała być skazana na niską ocenę. W naszej firmie pracują doświadczeni specjaliści z różnorodnych dziedzin, posiadający wiedzę na najwyższym poziomie. Gwarantują oni pomoc w przygotowaniu w programie PowerPoint prezentacji, która sprosta nie tylko Waszym oczekiwaniom, ale również wymaganiom osób, które będą oceniać całokształt Waszej pracy.

Pomoc w pisaniu artykułów

Zajmujemy się tworzeniem artykułów o dowolnym przeznaczeniu, każdorazowo dostosowując środki wyrazu do charakteru i miejsca publikacji. Bez względu na branżę i rodzaj treści współpracę rozpoczyna analiza potrzeb oraz wytyczenie nadrzędnych celów. Po ustaleniu założeń merytorycznych, preferowanej formy, objętości i innych kwestii przystępujemy do kreacji artykułu. Treści tworzone są na podstawie wysokiej jakości materiałów źródłowych (także obcojęzycznych), weryfikowanych pod kątem wartości merytorycznej. Po zakończonym etapie tworzenia serwis przekazuje artykuł do oceny i jeśli jest taka potrzeba, nanosi stosowne do oczekiwań poprawki.

Pomoc w pisaniu wypracowań

Wypracowania to nieodłączny obowiązek każdego ucznia. Ich zadaniem jest nauka twórczego pisania, jednak czasem zdarzają się sytuacje, w których liczba wypracowań zadanych przez nauczycieli jest przytłaczająca. Poloniści często nie zwracają uwagi na pozostałe obowiązki uczniów oraz ich przedmioty. W naszej opinii nie warto psuć sobie oceny z któregokolwiek z tych przedmiotów, dlatego mamy dla Was propozycję, dzięki której znajdziecie czas na wszystkie szkolne obowiązki. Nasza pomoc sprowadza się do profesjonalnej pomocy w pisaniu wypracowań. Współpracując z nami, otrzymujesz gwarancję, że Twoje wypracowanie będzie nie tylko na temat, ale i wyróżniać się będzie odpowiednią stylistyką. To doskonały sposób na pozytywne zaskoczenie nauczyciela i otrzymanie bardzo wysokiej oceny.

Pomoc w pisaniu tekstów różnych

Możemy napisać teksty, zaspokajające wszystkie możliwe potrzeby klientów indywidulanych i firm oraz korporacji. Możesz zatem u nas zamówić:

 • opis działalności firmy – wizytówka,
 • opis produktu – np. do sklepu internetowego,
 • opis usługi – np. do zakładek na stronie firmowej,
  wpis na bloga,
 • recenzję – np. produktu, filmu, usługi,
 • komentarz – np. pod artykułem, produktem,
 • tutorial,
 • artykuł specjalistyczny,
 • artykuł naukowy,
 • post na forum – marketing szeptany,
 • poradę,
 • tzw. „precel” (prosty tekst, zwykle tworzony na potrzeby SEO),
 • tekst zapleczowy (tekst w średniej jakości),
 • tekst do przeredagowania,
 • post na Facebooka,
 • korektę,
 • tłumaczenie,
 • pracę naukową,
 • wiele innych…

Podsumowując: zrobimy praktycznie wszystko, czego może potrzebować klient w związku z kreacją tekstu i informacji.

Pomoc w pisaniu tekstów na strony internetowe

Oferujemy konsultacje w zakresie struktury strony internetowej i wsparcie w zbudowaniu jej funkcjonalności tak, aby dla docelowych odbiorców była źródłem poszukiwanej wiedzy. Pisanie tekstów poprzedza każdorazowo analiza materiałów źródłowych i weryfikacja ich wartości, by tworzone treści były najwyższej jakości stylistycznej i merytorycznej. Pisanie tekstów na strony www opiera się na poznaniu specyfiki branży i potrzeb określanych przez zamawiającego. W uzgodnieniu z Klientem poszukujemy rzetelnych źródeł, które pozwalają stworzyć wiarygodne treści wpisane w potrzeby ich odbiorców. Teksty są pisane pod kątem naturalnego pozycjonowania. Zawierają zadane słowa kluczowe i umożliwiają bezproblemowe indeksowanie w wyszukiwarce Google, zwiększając popularność. Każdy tekst jest unikalny i napisany od podstaw. Teksty na strony internetowe pisane są w zamyśle nawiązania relacji z czytającym oraz z nastawieniem na wywołanie u niego pożądanej reakcji, a także sprawienia, żeby czytało się je z przyjemnością. Zadaniem treści jest przyciągnięcie zainteresowania, wzbudzenie zaufania oraz budowanie stabilnej, generującej zyski marki. Gotowe teksty przekazywane są do oceny, po czym nanoszona jest dowolna liczba poprawek i korekt.

Pomoc w korekcie, poprawianiu prac i tekstów także na potrzeby JSA (Jednolitego Systemu Plagiatowego)

Masz częściowo napisaną pracę, promotor zwrócił ją do poprawy lub napisany tekst jest plagiatem. Wyślij nam pracę, napisz, czego oczekujesz i na kiedy. Po krótkiej analizie tekstu nasi konsultanci przygotują propozycję poprawienia lub zredagowania Twojej pracy (tekstu). Dopadł Cię Jednolity System Antyplagiatowy? Jesteśmy w stanie Ci pomóc! Jeżeli uczelnia wykryła w części twojej pracy skopiowany tekst – wiemy, jak rozwiązać Twój problem. Poprawiamy plagiat rzetelnie, a wskaźniki po naszych poprawkach spadają do poziomu maksymalnie 10% – zwykle poniżej 5%. Nie zmieniamy języka pracy, nie dodajemy w pracy podwójnych spacji i ukrytych znaków, ponieważ to i tak wykrywa najnowsza wersja JSA. Zawsze tylko profesjonalnie redagujemy tekst pracy. Jesteśmy bardzo merytoryczni i skuteczni.

Pomoc w pisaniu przemówień

Wystąpienia oraz przemówienia to często stresujące obowiązki, które dotyczą nie tylko polityków, ale również uczniów i studentów. To forma prezentacji projektu, która ma na celu przekonanie słuchaczy do określonych tez oraz argumentów. W naszej opinii najlepszym sposobem na dobre przemówienie jest świadomość, że jest ono perfekcyjne, merytoryczne i pozbawione jakichkolwiek błędów. Wówczas bez obaw można przystąpić do każdego, nawet najdłuższego przemówienia. Jeżeli jesteś osobą, która chciałaby mieć pewność, że napisane przemówienie będzie dopracowane pod każdym względem, to z pewnością zainteresuję Cię oferta naszej firmy. Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z różnych dziedzin, dlatego wszystkim naszym Klientom możemy zagwarantować napisanie merytorycznego przemówienia na dowolny temat. Dzięki nam bez większych obaw będziesz mógł przystąpić do przemówienia, które z całą pewnością zrobi ogromne wrażenie na słuchaczach.

Pomoc w rozwiązywaniu zadań z różnych przedmiotów

Rozwiązujemy zadania z różnych przedmiotów, z możliwością dołączenia opisu lub komentarza. Zajmujemy się również pomocą w przygotowywaniu fragmentów prac licencjackich i prac magisterskich, a także prac innego typu, jak np. : planu, jednego z rozdziałów, bibliografii czy też ankiety. Istnieje możliwość poprawienia przez nas błędów w gotowym już tekście lub dopisania do niego nowych elementów. Sporządziliśmy wiele opracowań z takich dziedzin jak, między innymi: medycyna, politologia, psychologia, prawo, ekonomia, filologia polska, chemia, matematyka, biologia, fizyka, resocjalizacja, finanse, rachunkowość, język angielski oraz niemiecki, rolnictwo, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, historia, geografia, religia, zoologia, astronomia, dziennikarstwo.

Świadczenie usług copywritingu

Wychodzimy z założenia, że copywriting to bardzo głęboka ingerencja w brzmienie i zawartość merytoryczną tekstu, a często usługa ta polega wręcz na napisaniu całości lub fragmentu tekstu od nowa. Bywa, że trzeba poważnie zmienić treść, przepisując całe zdania, dodając śródtytuły albo poprawiając zrozumiałość tekstu. Ale to copywriter, znając cel i główne wytyczne dotyczące tekstu, przygotowuje go od podstaw. Copywriterzy muszą zatem wykazać się wszystkimi umiejętnościami dobrego redaktora, a ponadto muszą być kreatywnymi i doświadczonymi specjalistami w zakresie marketingu.

Tworzenie copywritingu SEO

Rozumiemy, że w wypadku copywritingu SEO powszechną praktyką jest narzucenie słów kluczowych copywriterowi. Jednak równie często zdarza się nam, że profesjonalny copywriter SEO – będący ekspertem w zakresie marketingu internetowego – przed napisaniem tekstu lub modyfikacją treści przygotowuje analizę danego zagadnienia merytorycznego i dopiero na tej podstawie proponuje zestaw optymalnych słów kluczowych, które następnie umiejętnie wplata we wciągającą opowieść skierowaną do czytelnika. A czytelnik, nie wiadomo kiedy, staje się klientem.

Wykonywanie badań naukowych

Nasze badania i analizy są fundamentem najwyższej jakości prac naukowych. Wiedza i doświadczenie pozwalają nam skutecznie wspierać projekty badawcze dofinansowane ze środków UE i projekty grantowe, a także indywidualne prace naukowe czy prace badawczo-rozwojowe – nasze badania naukowe pomagają między innymi w pozyskaniu dofinansowania dla projektów B+R. Na pełny zakres procesu badawczego składają się standardowo opracowanie metodologii badania, jego realizacja i analiza zebranych danych oraz sporządzenie raportu statystycznego. Realizujemy zarówno pełny wymiar badania naukowego, jak i jego wybrane etapy, np. ankietyzację lub analizę danych. W ramach powyższego, podmiotom naukowym oraz samodzielnym badaczom i naukowcom oferujemy:

 • kompleksową pomoc merytoryczną;
 • wsparcie obejmujące prowadzenie badań terenowych;
 • ekspercką obsługę statystyczną badania;
 • konsultacje i pomoc z zakresu zagadnień statystycznych;
 • obsługę komercyjnych i naukowych programów badawczych z zakresu medycyny i farmacji – wspieramy badania kliniczne dla faz I-IV, realizujemy badania obserwacyjne, edukacyjne, epidemiologiczne, PMS czy HTA;
 • przygotowanie profesjonalnych analiz zgodne z wymogami czasopism z listy filadelfijskiej.

Wykonywanie szerokiego spektrum analiz

Zdobyte przez lata doświadczenie i zgrany zespół sprawdzonych ekspertów, którzy dzielą się z Wami swoją pasją, wiedzą i talentem, sprawiają, że z roku na rok możemy oferować coraz więcej i coraz bardziej specjalistycznych usług. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów i ciągle dynamicznie zmieniającego się rynku, nieustannie rozwijamy naszą działalność i poszerzamy zakres współpracy. Pomoc w pisaniu prac doktorskich, magisterskich, licencjackich i zaliczeniowych to zatem nie jedyne usługi, jakie mamy w swojej ofercie. Jeżeli potrzebne Ci są konsultacje eksperta lub korekta redakcyjna własnego tekstu albo gdy chcesz zamówić unikalne opracowanie naukowe, analityczne, finansowe czy techniczne – konieczne nie tylko na studiach, ale także w pracy, na dodatkowych kursach czy we własnym biznesie – zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Nasz katalog usług wzbogacają specjalistyczne zlecenia z wybranych zagadnień. I tak wykonujemy analizy ze wszystkich obszarów nauki z uwzględnieniem dostępnych na rynku narzędzi informatycznych. Na indywidualne zamówienie prowadzimy badania ogólnopolskie, ale także i mniejsze analizy.

Tworzenie analiz statystycznych

Wykonujemy analizy statystyczne (metodologia badań, analiza statystyczna, opis wyników, interpretacja i wnioski) i społeczno-gospodarcze dla instytucji, firm, pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów potrzebujących wsparcia przy opracowaniu wyników badań prowadzonych na potrzeby różnorodnych prac (habilitacyjnych, doktorskich, MBA, magisterskich, licencjackich), artykułów naukowych i innych. Zajmujemy się opracowywaniem danych do publikacji. Wykonujemy praktycznie wszystkie analizy statystyczne dotyczące danych ilościowych i jakościowych. Oferujemy kompleksową pomoc na każdym etapie realizacji badania statystycznego. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, to z przyjemnością pomożemy zaprojektować schemat badawczy, dobrać odpowiednie narzędzia, przeprowadzić badanie, postawić odpowiednie hipotezy, wykonać analizę statystyczną i, oczywiście, opisać uzyskane rezultaty. Ponadto Klient może zawsze liczyć na nasze rekomendacje dotyczące dyskusji wyników oraz podsumowania. Nasze usługi to także pomoc merytoryczna, przystępne wytłumaczenie wykonanej pracy, konsultacje metodologiczne i statystyczne oraz praktyczne wskazówki.

Tworzenie analiz rynkowych

Tworzymy analizy rynku wykonywane na potrzeby wprowadzania na rynek nowych produktów, wdrażania istniejących produktów na nowe rynki krajowe, dokonywania inwestycji w inne podmioty rynkowe lub jako istotny element projektów realizowanych w ramach dofinansowania (unijnego, z NCBR lub z innych instytucji). Ich celem jest ocena atrakcyjności rynku oraz opracowanie optymalnego sposobu działania na danym rynku. Nasze doświadczenie w zakresie analiz rynku obejmuje przede wszystkim projekty realizowane dla sektora produkcji przemysłowej, sektora innowacyjnego i sektora publicznego.

Wykonywanie badań rynku i opinii (tak by być o krok przed konkurencją)

Sukces nigdy nie jest dziełem przypadku – wymaga działań opartych na rzetelnie pozyskanej wiedzy. Dlatego oferujemy naszym Klientom profesjonalne rozwiązania w obszarach badań rynku i opinii, bazujące na szerokiej gamie metod pozyskiwania danych – specjalizujemy się zwłaszcza w kompleksowej obsłudze projektów badawczych w obszarze farmacji i medycyny. Z naszych usług korzystają zarówno podmioty sektora biznesowego, jak i instytucje publiczne oraz podmioty środowisk akademickich.

Badanie satysfakcji klientów

Badania satysfakcji klientów realizujemy w sposób rzetelny i kompleksowy, bazując na wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów oraz sprawdzonej metodologii badań.

Tworzenie analiz finansowych

Oferujemy profesjonalne oraz kompleksowe przygotowanie analizy finansowej oraz planu finansowego przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wykonujemy analizy finansowe i plany finansowe na zamówienie klientów bez względu na lokalizację. Wykonane analizy i plany finansowe mogą zostać wykorzystane:

 • do celów analitycznych przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji;
 • w banku w celu uzyskania kredytu lub pożyczki;
 • u inwestora w celu pozyskania środków finansowych na rozwój firmy.

Zasadniczym celem wykonanej analizy finansowej lub planu finansowego jest:

 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa;
 • ocena struktury kapitałowo-majątkowej firmy;
 • ocena działalności operacyjnej, finansowej oraz inwestycyjnej przedsiębiorstwa;
 • analiza wskaźników finansowych firmy.

Analiza finansowa wykonywana jest na podstawie danych finansowych przekazanych przez Klienta. W tym zakresie zapewniamy pełną poufność danych oraz ich bezpieczeństwo. Analiza finansowa i plan finansowy wykonane są na modelu służącym do analiz strukturalnych sprawozdań finansowych, jak również analizy wskaźnikowej. Wyniki analizy finansowej w formie opisowej dostarczane są klientom w postaci elektronicznej. Analizy i plany finansowe wykonywane są bez względu na liczbę lat, które należy przeanalizować. Obsługujemy klientów bez względu na branżę, jaką reprezentują. Przed wykonaniem analizy finansowej lub planu finansowego uzgadniane są wszystkie szczegóły dotyczące zlecenia. Posiadamy w pełni merytoryczne przygotowanie do kompleksowego wykonywania analiz i planów finansowych ze względu na ukończone studia kierunkowe z zakresu analizy strukturalnej i wskaźnikowej sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych.

Tworzenie biznesplanów

Tworzymy biznesplany „szyte na miarę”. Jesteśmy zespołem ekspertów, zajmujących się tworzeniem najbardziej skutecznych oraz przyciągających uwagę biznesplanów. Nasza praca jest wspierana przez zawodowych analityków finansowych, researcherów, tłumaczy oraz grafików.

Pomoc w pozyskaniu finansowania

Korzystamy z szerokiej sieci kontaktów, które posiadamy, w tym inwestorów prywatnych, funduszy venture capital, banków i pośredników oraz innych partnerów, aby pomóc Tobie lub Twojej firmie rozwinąć się szybciej. Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy w stanie doradzać osobom fizycznym, firmom i pomysłodawcom, niezależnie od miejsca ich siedziby, zasięgu prowadzenia działalności, etapu rozwoju czy branży.

Tworzenie controllingu i budżetowania

Wspieramy Klientów we wdrażaniu controllingu i budżetowania poprzez ocenę działalności operacyjnej, opracowanie rekomendacji zmian oraz we wdrożeniu strategii mającej na celu zwiększenie rentowności operacyjnej i osiągnięcie celów restrukturyzacyjnych. Nasze usługi w zakresie analiz ekonomicznych, operacyjnych i restrukturyzacji obejmują opracowanie programów zwiększania sprzedaży, obniżania kosztów operacyjnych i optymalizacji nakładów inwestycyjnych.

Tworzenie analiz strategicznych

Obejmujemy przygotowanie profesjonalnej oraz kompleksowej analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza przedsiębiorstwa Klienta umożliwi: ocenę szans, zagrożeń, silnych i słabych stron firmy, ocenę zasobów firmy pod kątem zwiększenia poziomu konkurencyjności, określenie czynników, które należy wyeliminować, określenie czynników, na które należy kłaść szczególny nacisk, określenie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, przygotowanie strategii rozwoju firmy. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa odbywa się według następującego schematu: zebranie niezbędnych informacji od klienta, przygotowanie czynników do analizy, przeprowadzenie analizy, prezentacja wyników, interpretacja wyników. Analiza zasobów przedsiębiorstwa przeprowadzana jest w oparciu o zróżnicowane i różnorodne narzędzia analizy strategicznej. Dzięki przygotowanej analizie strategicznej Klient jest w stanie określić kierunek rozwoju własnej firmy oraz działania, jakie należy podjąć, w celu zwiększenia udziału w rynku oraz potencjału przedsiębiorstwa.

Tworzenie badań marketingowych

Obejmujemy przygotowanie profesjonalnych i kompleksowych (także uproszczonych) badań marketingowych, których zasadniczym celem dla Klienta jest:

 • określenie potrzeb, gustów i oczekiwań rynku docelowego;
 • wyznaczenie określonych segmentów rynku dla firmy;
 • scharakteryzowanie uczestników rynku;
 • zasięgnięcie opinii od uczestników rynku na temat firmy;
 • ocena podejmowanych przez firmę działań.

Uproszczone badania marketingowe prowadzone są z wykorzystaniem następujących instrumentów: wywiad telefoniczny, ankieta bezpośrednia, analiza publikacji branżowych, analiza trendów i zachowań rynkowych oraz analiza opinii w Internecie.

Badania marketingowe wykonywane dla Klientów są przeprowadzane według następującego schematu: określenie problemu badawczego z Klientem, dobór próby badawczej, dobór instrumentu badawczego, określenie czasu i kosztów badania, przeprowadzenie badania, zebranie danych i ich interpretacja oraz prezentacja raportu z badań w postaci elektronicznej bądź też papierowej w zależności od potrzeb Klienta.

Tworzenie map procesów

Mapy procesów są coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnym zarządzaniu i nie dotyczy to wyłącznie działów IT, ale również wszystkich innych, w których potrzebna jest przejrzystość i logika działań. Mapy procesów pomagają je usprawnić, objaśnić i optymalizować. By je przygotować, konieczna jest wszechstronna wiedza, precyzja, analityczny umysł, wyobraźnia i dużo czasu, bo zadanie jest pracochłonne. W naszym zespole pracują redaktorzy, którzy pomagają w pisaniu prac z zakresu zarządzania procesami. W skład tej pomocy wchodzi również przygotowanie wzorów map procesów według wielu dostępnych w praktyce metodyk, w tym tych najnowszych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w opracowaniu mapy procesu dla danego działu (np. obsługa klienta), czy dla konkretnego procesu (np. udzielenie kredytu), Twoje zamówienie zostanie zrealizowane na najwyższym poziomie i zgodnie z przekazanymi wytycznymi.

Wykonywanie usług edytorskich

Usługi redakcji mają zastosowanie przede wszystkim w wypadku publikacji książkowych, artykułów prasowych, prac naukowych, instrukcji obsługi, stron internetowych oraz innych materiałów promocyjnych lub informacyjnych. Nasi redaktorzy zapewniają, że finalny efekt będzie pozbawiony błędów gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych. Wprowadzane przez nich poprawki mają na uwadze również dostosowanie przekazu do specyfiki odbiorcy oraz celu danego tekstu. Po profesjonalnej redakcji tekst brzmi lepiej i jest bardziej zrozumiały, a co za tym idzie – łatwiej się go czyta i w większym stopniu przyswaja się jego przekaz. Profesjonalny redaktor – dzięki lepszemu dotarciu do grupy docelowej – może zatem przyczynić się do zwiększenia przychodów firmy. W wypadku redakcji dla celów pozycjonowania strony www nasz redaktor SEO między innymi optymalizuje stopień nasycenia tekstu słowami kluczowymi. Więcej lub mniej słów kluczowych oraz rozmieszczenie ich w sposób naturalny w artykule ma ogromne znaczenie dla efektów pozycjonowania. Redaktor zwraca ponadto uwagę na właściwe sformułowanie tak zwanych znaczników meta (metatitle, metadescription, metakeywords), a także opisów obrazków zamieszczonych na stronie www.

Przygotowywanie DTP

Tłumaczenie i usługi redakcji są zwykle tylko częścią procesu przygotowania publikacji drukowanej lub elektronicznej. Dlatego też oferujemy również wsparcie na pozostałych etapach produkcji. Obszarem następującym po przygotowaniu finalnej wersji przekładu jest skład i łamanie tekstu (z uwzględnieniem wszystkich wykresów, grafik, przypisów itp.). Uzyskane w ten sposób pliki są później przygotowywane do druku tradycyjnego lub do rozpowszechniania drogą elektroniczną. Ze względu na wygodę, oszczędność czasu i niższe koszty wielu naszych Klientów decyduje się na powierzenie nam usług w tym zakresie. Proponujemy niniejsze opcje:

 • opracowanie projektu typograficznego publikacji (czyli makiety);
 • opracowanie okładki publikacji;
 • skład i łamanie tekstu;
 • opracowanie materiału ilustracyjnego;
 • korekty techniczne;
 • korekty wydawnicze (wraz z naniesieniem zmian na projekt);
 • przygotowanie do druku (zarówno w postaci plików, jak też tradycyjnych filmów);
 • przygotowanie plików do publikacji w Internecie;
 • przygotowanie plików do prezentacji na czytnikach
 • elektronicznych (czyli e-papierze);
 • konsultacje i pomoc techniczna.

W ramach świadczonych usług łamania i składu dbamy o profesjonalizm, terminowość oraz możliwość dostosowania oferty do specyficznych potrzeb Klienta.

Wykonywanie tłumaczeń

Jesteśmy biurem tłumaczeń z wieloletnim doświadczeniem we wszystkich rodzajach tłumaczeń i we wszystkich językach. W swoim portfolio posiadamy szereg zrealizowanych projektów – przygotowywaliśmy treści serwisów dla różnych branż, pracowaliśmy dla segmentu konsumenckiego (B2C) oraz biznesowego (B2B), z sukcesem pomogliśmy zaprezentować się w Internecie firmom produkcyjnym, usługowym i handlowym. Każde tłumaczenie przechodzi przez następujące etapy:

 • redakcję (sprawdzenie zgodności tłumaczenia ze źródłem, czytelności i spójności logicznej);
 • korektę językową (sprawdzenie stylistyki, ortografii, interpunkcji i składni);
 • korektę merytoryczną (sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym).

Klienci serwisu doceniają przede wszystkim szybkość i precyzję naszych realizacji, co jest szczególnie ważne w tłumaczeniach pisemnych. Posiadamy doświadczenie w realizacji złożonych projektów, podczas których angażujemy do pracy kilkuosobowe zespoły tłumaczy, redaktorów, copywriterów i konsultantów. Korzystamy wtedy z profesjonalnych narzędzi umożliwiających szybszy przekład oraz zachowanie spójności terminologii. Oferujemy następujące tłumaczenia:

 • tłumaczenia dokumentacji technicznej;
 • tłumaczenia instrukcji obsługi;
 • tłumaczenia materiałów reklamowych;
 • tłumaczenia umów i patentów;
 • tłumaczenia artykułów;
 • tłumaczenia korespondencji handlowej;
 • tłumaczenia stron internetowych;
 • tłumaczenia etykiet produktów.

Udzielanie e-korepetycji

Udzielamy e-korepetycji w każdej dziedzinie naukowej stosownie do sprecyzowanych oczekiwań Klientów. Na podstawie tych oczekiwań określana jest wycena usługi.

error: